Ondersteunen

Als u op zoek bent naar iemand die u ondersteunt in een project, waarin mensen, ethiek, samenwerken of veranderen centraal staat, dan ben ik uw kandidaat. Vanuit de principes en methodes van Appreciative Inquiry, Motivational Interviewing, Dynamic Mindmapping, Scenario Method, Covey’s Seven Habits of Highly Effective People en Kaders Optimale Samenwerking (ontwikkeld door Eddy De Seranno, zie www.samenwerkingskunde.nl) en een veelheid aan bewezen samenwerkingsmethoden en werkvormen ondersteun ik u en uw project.

Voorbeelden van ervaringen:

 

In het kader van “Loodvrij vissen” is in de periode september 2015 – januari 2016 samen met Rijkswaterstaat een reeks interviews afgenomen met diverse partijen die betrokken zijn bij dit thema om met hen van gedachten te wisselen over samenhangende problemen en mogelijke oplossingen. Voorafgaand daaraan heb ik in opdracht en samenwerking met RWS twee worskhops georganiseerd op 31 maart en 28 april 2015. Met diverse partijen, waaronder Natuurmonumenten, ZMF, Waterschap Scheldestromen en IVN is daar onderzocht welke invalshoeken en partijen betrokken zouden kunnen worden bij een te ontwikkelen traject dat zal leiden tot een loodvrije (sport)visserij in Zeeland en zo een einde maakt aan een vaak onbedoelde vervuiling van de viswateren.

Op vraag van de Provincie Zeeland heb ik het dagvoorzitterschap opgenomen van de snelkooksessie “Zakendoen in de Nieuwe Economie” op 5 februari 2015. Deze dag, georganiseerd door Het Ontwikkelcentrum ism de Provincie Zeeland en Scalda, stond in het teken van het didactiseren van het boek “Zakendoen in de Nieuwe Economie” voor mbo studenten. Ongeveer 20 geïnteresseerden uit het bedrijfsleven en onderwijs, aangevuld met zes mbo studenten gingen die dag aan de slag om de theorie uit het boek om te zetten naar praktische en aansprekende opdrachten

Twee hbo Academies, die onlangs waren samengevoegd, kregen de opdracht om een gezamenlijk nieuw jaarplan 2015 te schrijven. Deze ongeveer 60 mensen van de twee verschillende academies, hadden nog niet eerder met elkaar kennis gemaakt of samengewerkt. Onder leiding van Eddy De Seranno, ondersteunt door mij en in samenwerking met beide academiedirecteuren en de opleidingscoördinatoren is in een eendaagse sessie de basis gelegd voor het jaarplan 2015.

Een afdeling binnen een regionale Rijkswaterstaat organisatie wilde onderzoeken hoe vorm gegeven zou kunnen worden aan een opruimactie rondom zwerfafval langs de Westerschelde. Samen met de projectleider Rijkswaterstaat heb ik een twee uur durend programma ontwikkeld waarbij afgevaardigden van diverse belangenorganisaties en betrokken instanties nadachten over hoe een mogelijke actie er uit kan zien en welke andere instanties daarbij betrokken konden worden, teneinde het draagvlak van de opruimactie te verbreden.

Een instelling wilde haar kernwaarden ontdekken om op basis daarvan haar missie te herschrijven. Ik ondersteunde de projectleider bij het opzetten en leiden van bijeenkomsten, het ontwikkelen van een programma, en het evalueren van de uitkomsten.

Een team besloot te werken volgens de principes van Stephen Covey. Ik ondersteunde de teamleider bij het ontwikkelen en uitvoeren van een op maat gemaakt programma.

Een bedrijf wilde de beoordelings- en functioneringscyclus wijzigen om de meer “zachte” managementvaardigheden als samenwerken, communiceren en ethisch gedrag beter te kunnen meten en waarderen. In samenspraak met de managers binnen het bedrijf, stelden ik  en “e-trainers” een overzicht op van deze competenties.  Wij ontwikkelden vervolgens een training waarin de managers leerden deze competenties te bevragen en te waarderen.

Onderwijzen

Als u op zoek bent naar iemand die uw mensen schoolt/traint of coacht in het versterken van samenwerkingsvaardigheden, of hoe de samenwerking met burgers, cliënten, klanten, bedrijven, instellingen et cetera aan te gaan, dan ben ik uw kandidaat.

Wie het pad ‘burgerparticipatie’ wil opgaan, staat al gauw voor de vraag: hoe? Zijn er praktische methoden en voorbeelden ter inspiratie om de dialoog aan te gaan met groepen burgers, cliënten, klanten, ondernemers, deskundigen, et cetera? Eddy De Seranno en ik  hebben – gepokt en gemazeld in de sociale wetenschappen én vooral in de participatie-praktijk – een EENDAAGSE IN-COMPANY WORKSHOP ontwikkeld voor bestuurders, ambtenaren, communicatie- en beleidsadviseurs, en andere professionals. Daarnaast organiseren wij een driedaagse training voor professionals (overheid, semioverheid, hulpdiensten, maatschappelijke organisaties) die actief willen samenwerken met burgers. Meer informatie kunt u vinden in de folder: TRAINING In DIALOOG gaan met groepen burgers. Heeft u belangstelling of vragen? Neem contact op.

 

Voorbeelden van ervaringen:

Voor de opleiding ICT van de HZ University Of Applied Sciences te Vlissingen ben ik gevraagd om in het tweede semester 2015-2016 de eerstejaars ICT te ondersteunen in een uitdagend en ambitieus project ‘Roomz’ dat zich richt op het ontwikkelen van een 2D en 3D informatieplatform voor optimale samenwerking en kennisdeling, vanuit het idee van conceptual mapping als ordeningsprincipe. Ik ondersteun de studenten met het trainen en kennismaken met uiteenlopende samenwerkingsvaardigheden.

Voor de opleiding Bouwkunde van de HZ University of Applied Sciences verzorgde ik in het eerste en tweede semester van 2015-2016 de cursus Verwerving Passende Arbeidsplaats (voor vierdejaars) ism detacheringsbureau Continu B.V en twee snelkooksessies “Systematisch Informatie Zoeken” (voor eerstejaars) en diverse workshops rondom rapporteren en samenwerken aan eerste- en tweedejaars studenten.

Vanaf april 2015 t/m mei 2016 hebben Eddy De Seranno en ik drie maal een workshop In DIALOOG gaan met groepen burgers georganiseerd voor groepen ambtenaren van de gemeente Middelburg. In het eerste deel van de workshop (2 dagdelen) onderzochten de ambtenaren hoe zij aan de hand van eigen ervaringen en voorbeelden groepen burgers kunnen betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid. In het tweede deel van de workshop (1 dagdeel) is stil gestaan bij de vraag hoe participatieprojecten gemonitord  en geëvalueerd kunnen worden op in samenspraak en dialoog met de betrokken burgers. De workshopsreeks is afgesloten met een workshop voor de leidinggevenden van de gemeente Middelburg waarin ook zij kennis hebben gemaakt met hoe in dialoog te gaan met groepen burgers en welke ondersteuning daarbij nodig is voor hun ambtenaren om dit mogelijk te maken.

In de periode juli 2015 tm maart 2016 hebben Eddy De Seranno en ik diverse bijeenkomsten georganiseerd van de oriëntatiefase ‘Burgerparticipatie en Leefbaarheid Groede’ in opdracht van de gemeente Sluis. Samen met diverse Groedenaars is gekomen tot het uiteindelijke doel van dit traject: een ‘bottom-up’ ontwikkeld voorstel voor de gemeente Sluis voor een participatief proces met vele groepen belanghebbenden. Het concrete voorstel, inclusief indicatief tijdspad ligt inmiddels bij de gemeente Sluis.

Op 8 oktober 2015 hebben Eddy De Seranno en ik een dagworkshop in DIALOOG gaan met groepen burgers georganiseerd voor de Vereniging Zeeuwse Gemeenten. Aan de hand van eigen ervaringen en voorbeelden gingen de ambtenaren concreet aan de slag met de vraag hoe groepen burgers te betrekken bij het gemeentelijk beleid.

Op 5 maart 2015 hebben Eddy De Seranno en ik een dagworkshop in DIALOOG gaan met groepen burgers georganiseerd voor de gemeente Terneuzen en de GGD Zeeland. Aan de hand van eigen ervaringen en voorbeelden gingen zij concreet aan de slag met de vraag hoe groepen burgers te betrekken vanuit het nieuwe gezondheidsconcept ontwikkeld door Machteld Huber (Positieve Gezondheid). De reacties van de deelnemers waren unaniem positief. Zo schreef een deelnemer: “Vooraf gedacht dat het een lange dag zou worden. Volkomen verrast en met veel nieuwe kennis en vooral energie, ga ik hier vandaan.”

Op 9 december 2014 organiseerde Eddy De Seranno en ik een dagworkshop In DIALOOG gaan met groepen burgers te Middelburg. Deelnemers afkomstig uit de provinciale overheid, GGD, onderwijsinstelling, en instituut voor sociale en culturele ontwikkeling doorlopen in een dag het proces: beginnend bij het voorwerk dat nodig is om een goede dialoog aan te gaan, de grondhouding die zo’n participatietraject vraagt en eindigend bij de diverse instrumenten die ter beschikking staan voor de feitelijke participatie. De deelnemers ervaren op deze manier in zeer verkorte vorm het proces, krijgen inzicht in het hoe en waarom van de diverse onderdelen en maken kennis met uiteenlopende werkvormen die zijzelf kunnen toepassen. In een overzichtelijke syllabus staat het hele proces beschreven plus een veelheid aan werkvormen en instrumenten en dient als naslagwerk. De reacties van de deelnemers waren unaniem positief.

In de afgelopen 10 jaar heb ik regelmatig mensen gecoacht die vastliepen in hun werk. Een coachingstraject bestaat uit acht bijeenkomsten van 1,5 uur gesprek en 0,5 uur rapportage. Dit is exclusief het kennismakingsgesprek. De coaching richt zich het functioneren in een zakelijke omgeving. Gekeken wordt naar wat het functioneren belemmert en met welke praktische handvatten dit verbeterd kan worden. Het traject is verdeel in drie fasen: bewustwording, zoeken naar oplossingen en gedragsveranderingen. Centraal in de coaching staat het gedachtengoed van Stephen Covey, zoals verwoord in zijn “Seven Habits of Highly Effective People” en dan met name de eerste drie eigenschappen: Wees proactief, Begin met het einde voor ogen, Belangrijke zaken eerst. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op via email.

Ik ben sinds 28 januari 2014 gecertificeerd REISS profile Master. Een REISS profile test is een diagnostische persoonlijkheids- en motivatietest, waardoor inzicht gekregen kan worden in wat de belangrijkste individuele drijfveren zijn. Gedurende mijn werkzaamheden aan de HZ University of Appllied Sciences (Vlissingen) heb ik als REISS profile Practitioner studenten getest en de resultaten met hen besproken in een coachingstraject.

Ik ben meer dan zeventien jaar (parttime) docent geweest aan hogescholen in Rotterdam en Vlissingen. Bij deze instellingen ontwikkelde en verzorgde ik cursussen, uiteenlopend van  samenwerken, ethiek, communicatievaardigheden, filosofie, sociologie tot schrijfvaardigheid, presentatievaardigheden, onderzoeks- en projectmanagementvaardigheden. De laatste drie jaar verzorgde ik deze cursussen ook in het Engels voor internationale studenten.

Met “e-trainers” ontwikkelde en verzorgde ik verschillende in-companytrainingen voor non-profit organisaties en bedrijven op het gebied van samenwerken en communicatie.

 

Onderzoeken

Als u op zoek bent naar iemand die u helpt bij het verrichten van onderzoek (ook deskresearch) op het terrein van (bedrijfs-)ethiek, samenwerken, verandertrajecten en communicatie, dan ben ik uw kandidaat.

Voorbeeld ervaringen:

Voor een opdrachtgever verricht ik momenteel literatuuronderzoek naar “Voedselbossen”, een invalshoek waarin natuur en cultuur elkaar ontmoeten in een duurzame manier van voedselproductie. Aanverwante ontwikkelingen zoals loco tuinen en stadslandbouw krijgen daarbij eveneens aandacht. Onderzocht wordt hoe zoiets te realiseren zou kunnen worden in nadrukkelijke samenwerking met belanghebbenden en betrokkenen in de omgeving.

Ik verricht op dit moment  samen met een collega een literatuuronderzoek naar de vraag in welke mate ethische instrumenten, zoals de ethische gedragscode, aansluit bij wat bedrijven beogen te bereiken wanneer zij overgaan tot bedrijfsethiek.

Voor diverse opdrachtgevers heb ik een verkennend literatuuronderzoek gedaan om hen een overzicht te geven van de ‘stand van zaken’, zodat zij zich gericht konden inlezen en voorbereiden. Onderzocht is onder meer: welke oplossingen zijn bedacht voor de toenemende winkelleegstand? Hoe kan de veerkracht van festival bezoekers aangesproken en gebruikt worden in tijden van calamiteiten gedurende het festival? Wat zijn de specifieke consequenties voor woningcorporaties en hun maatschappelijke stakeholders in het licht van de parlementaire enquete 2014 en welke rol kan de dialoog daarin spelen?

Ik maakte deel uit van een onderzoeksteam van een hogeschool, dat onderzocht hoe gemeenschappen veerkrachtiger kunnen worden na grote fysieke rampen en hoe de samenwerking tussen bestuur, hulpverlening en burgers verbeterd kan worden voor, tijdens en na zo’n ramp. Dit betrof een tweejarig RAAK-Publiek Project. U kunt het eindverslag downloaden: Raak Werkboek Co-Regisseren in Zelfredzame Gemeenschap

O3STAR

Esther Schippers

Een van de redenen waarom ik altijd een groot fan van Star Trek ben geweest, is dat het zich afspeelt in een wereld van optimisme, waar wij als menselijk ras onze creativiteit, morele waarden en wetenschap gebruiken om onszelf constant te verbeteren en ondertussen het grote onbekende te onderzoeken. Aangezien ik geen ruimteschip tot mijn beschikking had, heb ik mij gericht op kennis en onderzoek. Verschillende thema’s keren steeds terug in mijn carriere: wat is samenwerken en hoe kan dat versterkt worden? Wat beinvloed ethisch gedrag en hoe kan dat verbeterd worden? Waarom gaat communicatie vaak fout en hoe kan dit voorkomen worden? Deze thema’s in combinatie met mijn ervaring als senior-onderzoeker, docent, trainer en coach vormen de kern van mijn professionele identiteit.

Wilt u meer weten over mij en mijn achtergrond? Kijk dan op mijn LinkedIn profiel. U kunt bij “Contact” doorklikken naar mijn profiel of direct zoeken via de volgende link:

nl.linkedin.com/pub/esther-schippers/68/6b0/370